www.drogfritt-bromolla.se

Med denna hemsidan hoppas vi att vi ska kunna ge dig stöd,  hjälp och vägledning i frågor som handlar om alkohol och droger.

Klicka på rubiken hjälp och stöd,  där ser du vem du kan ta kontakt med för att få hjälp och stöd.

Har du en fråga som du vill ställa, klicka då på rubriken frågor och svar, skriv din fråga. Vi kommer att besvara frågan så fort vi hinner.

Vi ser en förändrad attityd bland framför allt ungdomar vad gäller inställningen till användandet av tobak och droger. Alkoholdebuten sker i allt yngre år och inställningen till droger har förändrats och blivit mer liberal.

Vad kan jag göra och hur bör jag göra som förälder, föreningsledare, klasskompis, fritidsledare, lärare, fältarbetare eller medmänniska?


Föräldrar information

Här kommer Power Point bilder från föräldraförläsning
som Fritidsgården Tunnnan och Individ- och omsorgs personal genomförde tillsamman med polisen -Bromölla.

Inbjudan till denna föresläning skickas i brev hem till samtliga föräldrar som har barn/ungdomar som går i kommunens högstadieskolor.

Det kom c:a 50 föräldrar på denna förläsning. Det motsvarar c:a 8 % av de inbjudna föräldrarna.

Efter föresläningen hade man en givande diskusion med föräldrar. Detta gav en hel del inte bara föräldrarna utan även för personal. Nu finns det bra förutsättningar för att vidarutveckla det förbyggande arbet i kommunen.

Verksamhet Tunnan
Droginformation

/ Torsten Malm, strateg i det drogförebyggande arbetet

 

 

 

 


CANNABIS

Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland svenska ungdomar och användningen ökar. I medierna fortsätter debatten mellan dem som vill legalisera drogen och deras motståndare,men utanför den lilla kretsen av insatta debattörer är kunskapen om cannabis fortfarande låg.

Den här artikeln redogör för hur cannabis skadar hälsan och utvecklingen hos unga människor. Den handlar också om rökning och snusande som inkörsport till cannabisbruk.

Tidiga tobaksförebyggande insatser kan förhindra att ungdomar testar cannabis.

Läs mer öppna denna CANNABIS


extremisternas Symboler

Här är en länk till Expo som visar på vad olika extremisternas symboler betyder och står för.

Klicka här öppna Expo symboler


dopning i samhället

Denna skrift ger en kort beskrivning av användningen av dopningsmedel i Sverige idag.

Texten bygger i stora drag på rapporten Dopningen i Sverige – en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder. Skriften är tänkt att på ett enkelt sätt ge en grundläggande förståelse kring dopning ur ett samhällsperspektiv.

Texten är författad av utredare Kajsa Mickelsson i samarbete med Eva Jonsson.

Den fördjupande rapporten Dopningen i Sverige, är utgiven av Statens folkhälsoinstitut

på såväl svenska som engelska och kan laddas ned eller beställas via www.fhi.se.

Klicka här för att ladda upp skriften


Ny drogfolder till föräldrar

Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder har du ett särskilt ansvar för dina barns vanor och beteenden.

Den viktigaste utgångspunkten är naturligtvis att du har en bra och nära relation till ditt barn. Men det är också viktigt att du som förälder kan samtala med ditt barn om deras åsikter och möta barnet med fakta och argument.

Denna folder har sammanställts för att öka dina kunskaper om droger1 och ge dig redskap att handla i tid. Studier visar att ungdomars attityd till droger har förändrats de senaste åren.

Detta beror på en ökad tillgång till droger men också på att ungdomar genom media påverkas av drogliberala krafter. Alkoholdebuten sker ibland redan i 11 - 12 årsåldern och vi vet genom forskning att barn som blir bjudna på alkohol hemma, dricker mer än de som har föräldrar med ett restriktivt förhållningssätt.

Om du är orolig eller misstänker att ditt barn visar intresse för droger kan du få stöd från din kommun. I slutet av foldern finns telefonnummer dit du kan vända dig med dina frågor.

Med vänliga hälsningar

Gruppen för samverkan mot droger (SMD)2

2011

1Med droger avses tobak, alkohol, narkotika, dopingpreparat, läkemedel (icke medicinskt betingat bruk)

inandning av gaser från kemiska preparat i berusningssyfte samt övriga medel som intas i berusningssyfte

2 1996 började kommunerna i Nordöstra Skåne samverka för att förstärka det drogförebyggande arbetet i en

gemensam samverkansgrupp kallad SMD. Numera ingår följande kommuner: Bromölla, Hässleholm, Hörby,

Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

 

Klicka här för att öppna drogfoldern


Tonårsparlören

HUR PRATAR MAN OM ALKOHOL?

Att det är bra att prata med sina barn vet varenda människa. Men ibland kan det vara lättare sagt än gjort. Tonåringar är förstås helt olika varandra.

Vissa är det lätt att prata med. Somliga muttrar bara ohörbart och stänger in sig på sitt rum. Föräldrar är förresten inte heller några exakta kopior.

Men vi kan ändå inte bortse från det samband som är tydligast av alla när det gäller tonåringar och alkohol. Det sambandet gäller alla familjer, oavsett var man kommer ifrån eller hur mycket pengar man har: Barn som har en nära relation till sina föräldrar klarar sig bäst, förutsatt att föräldrarna är tydliga med sina förväntningar. Detta verkar vara viktigare än alla andra omständigheter när det gäller att begränsa tonåringars drickande.

Jaha, vad är en nära relation då? Det är ju inte som att sitta med en liten kramig femåring i knät och läsa Bamse. Man får försöka ta sig an relationen på ungdomarnas villkor. Det handlar mer om att diskutera och lyssna.

Alla har vi varit där. Det är faktiskt ungefär samma sak att vara tonåring nu som när du var det.

Det kan kännas som om tonåringar glider ifrån en, men det gör de egentligen inte. Föräldrar är precis lika nödvändiga som tidigare. Däremot tycker nästan alla vuxna att det blir lite annorlunda att vara förälder när barnen är ungefär 12–13 år. Känn dig inte otillräcklig! Man har olika utrymme som förälder och det enda du kan göra är att utnyttja de möjligheter som finns i din egen familj. Här kommer i alla fall några tips på hur du kan tänka och göra.

Klicka här för att läsa hela Tonårsparlören


Föräldra föreläsningar

Att vara förälder är en rolig och underbar uppgift. Men kanske är det också en av de svåraste uppgifter man kan få. Snabba förändringar i samhället gör att föräldraskapet och rollen som förälder många gånger inte är lika självklar som för femtio år sedan. Idag arbetar många föräldrar heltid vilket gör att den gemensamma tiden i hemmet har blivit kortare. Internet, spel och mobiltelefoner har förändrat barns fritidssysselsättning och kommunikationsvägar. I många fall har detta lett till att vuxnas insyn i barnens och ungdomarnas värld har minskat. Reklam- och mediebruset påverkar oss, både vuxna och barn, om hur vi ska vara och vilka val och prioriteringar vi ska göra. Ovanpå allt blir barn tonåringar tidigare samtidigt som ungdomstiden förlängs.

Alla dessa förändringar är nödvändigtvis inte av ondo men de kan skapa osäkerhet på oss själva i vår roll som föräldrar. Vi som arbetar med förebyggande arbete möter ofta föräldrar som har behov av att prata om "vanliga" tonårsproblem, om gränssättning och som har funderingar kring sin roll och sitt ansvar. Vi möter föräldrar som behöver få höra att de gör rätt och att de är viktiga långt upp i tonåren, trots att det kanske inte alltid känns så.

Mot bakgrund av detta startades 2007 "FF - För Föräldrar", ett nätverk som vänder sig till dig som är förälder. Under läsåret 10/11 arrangerar FF ett antal föreläsningar som bl a handlar om föräldrarollen, om tonårstiden, om droger, om spåkbruk m.m. Utrymmet för dialog och djupare diskussioner kommer att vara begränsat i samband med föreläsningarna. Du som vill gå vidare och diskutera med andra är därför välkommen till vårt infobord där vi har erbjudande från de organisationer som står bakom FF, se baksidan.

ALLA FÖRELÄSNINGAR ÄR GRATIS.

VARMT VÄLKOMNA!

Föreläsningarna är på Christian 4:s gymnasiumi aulan om inget annat anges! Tid: 19.00-21.00 Klicka här för att läsa Programmet


Skolornas rutiner vid misstanke om drogbruk

Skolorna har arbeta fram nya gemensamma rutiner för hur man ska agera vid misstanke om drogbruk som kan förekomma bland eleverna.

 

Klicka här för att läsa rutinerna


Berusning på schemat? - nytt lärarmaterial om alkohol, narkotika, dopning och tobak
2011-01-18

Hur kan undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak läggas upp? Från skolans sida har nya verktyg för undervisning om frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak efterfrågats. Statens folkhälsoinstitut publicerar nu ett nytt stöd och inspirationsmaterial för lärare.

Sett över tid har undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak minskat i omfattning enligt CAN:s årliga undersökningar bland skolelever. En förklaring kan vara att frågorna inte hinns med när skolan ska hantera allt fler kunskapsområden. En annan kan vara en minskad motivation eftersom det är svårt att nå beteendeförändringar enbart genom ANDT-undervisning.

Men om unga människor känner till konsekvenserna för den egna hälsan av alkohol, narkotika, dopning och tobak har de större möjlighet att fatta egna välgrundade beslut kring sin livsstil. Därför är en hög kunskapsnivå i ANDT-frågor fortsatt viktig. Den är också viktig för att förstå bakgrunden till gällande lagar och regler, kunna värdera reklam och budskap i media samt att förstå och kritiskt kunna värdera budskap inom ungdomsgruppen.

Statens folkhälsoinstitut får regelbundet frågor från lärare, skolsköterskor, skolledare och drogsamordnare om hur man kan arbeta med ANDT-undervisning och önskemål om material för arbetet.

Nu finns ”Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak”. Den är tänkt att användas som en praktisk handbok för inspiration och vägledning bland pedagoger och annan skolpersonal om hur man kan ta sig an frågan om ANDT-undervisning. Boken finns i en version för grundskolan och en för gymnasiet. Här ges förslag på vad undervisningen kan innehålla och hur ANDT-frågor utifrån kursplanerna kan integreras i skolans ämnen.

I boken presenteras också allmänna främjande insatser i skolan för att skapa en god lärande miljö och förebygga elevers bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.

– Skolframgång är en viktig skyddsfaktor mot bruk av olika droger. Ett gott skolklimat och en god lärande miljö är därför viktiga delar i att främja ungdomars hälsa och förebygga bruk av alkohol och droger. Utöver detta behöver unga få kunskap om droger för att stärka deras förmåga att ta ställning och värdera olika budskap. I läroplanen för grundskolan finns stöd för hälsofrämjande insatser och undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak, säger Åsa Domeij, chef för Avdelningen för drogprevention och spel.


Statens folkhälsoinstitut, 831 40 Östersund
Besök och leverans: Forskarens väg 3, tel: 063 19 96 00, fax: 063 19 96 02, e-post: in...@fhi.se

Stor okunskap om risker med vattenpipa
2010-10-28

Sötad tobak som är lätt att komma över och okunskap kring riskerna. Det bidrar till att rökning av vattenpipa har fått fotfäste bland unga. Det visar resultat av en undersökning bland gymnasieelever som presenteras på konferensen ”Drogfokus 2010” idag.

– Vattenpipsrökning är en relativt ny företeelse i Sverige, men har på kort tid brett ut sig och bör därför tas på stort allvar, säger Natasha Anderberg vid tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro.

På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut skriver Natasha Anderberg rapporten ”Vattenpipa - rök utan risk?” En undersökning från CAN 2009 visar att var tredje pojke och var fjärde flicka i årskurs 9 har provat att röka vattenpipa och över 60 procent i årskurs 2 på gymnasiet har rökt vattenpipa det senaste året.

För att få ökad kunskap om ungdomars attityder och kunskap om vattenpipa genomförde Natasha Anderberg våren 2010 samtal med ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet. Ungdomarna i undersökningen upplevde inte vattenpipsrökning som farligt eller tror att det kan leda till ett beroende. Men bruket kan leda till samma skador och beroende som andra tobaksprodukter. En gammal myt är till exempel att vattnet filtrerar bort farliga ämnen.

– Det stämmer inte utan många ämnen och partiklar inhaleras av den som röker vattenpipa. Att ungdomar inte upplever vattenpipsrökning som farligt beror på stor okunskap om riskerna, bland både vuxna och ungdomar. Det behövs mer information om riskerna till alla som på olika sätt möter barn och ungdomar, menar Natasha Anderberg.

Ungdomarna upplever också att det är enkelt att själv köpa tobak även för de under 18 år, trots lagen om försäljningsförbud till minderåriga. Resultaten visar också att det är sötad tobak som används mest bland ungdomarna.

– Tobaksindustrin använder smaktillsatser främst för att locka till sig ungdomar, vilket bekräftas i undersökningen, säger Natasha Anderberg.

Rapporten ”Vattenpipa - rök utan risk?” ges ut av Statens folkhälsoinstitut vid årsskiftet. Den beskriver hälsorisker, ungdomars attityder till vattenpipstobak och hur tillsyn enligt tobakslagen bör ske.

Klciak här för att läsa broschyren vattenpipa


Nattvandra

Vuxna som bryr sig

Vår främsta uppgift som nattvandrare är att vara en vuxen som rör sig ute bland våra barn och ungdomar.

Som nattvandrare ska man varken agera polis eller väktare utan bara vara vanliga vuxna som bryr sig och som vill bidra till en tryggare tillvaro för våra barn och ungdomar. Vi är ute bland ungdomarna för att skapa förtroende och trygghet, och för att hjälpa till om det behövs. Det kan handla om att låna ut mobilen, medla, plåstra om, lyssna eller kanske som sällskap när någon behöver hjälp hem.

Nattvandring bygger på frivillighet. Du vandrar hur ofta eller hur sällan du vill. Vi försöker att organisera oss när det börjar närma sig ungdomsintensiva dagar som Valborg, skolavslutning, Sweden Rock, Killebom, lucia m m. Vi har även samarbete med kommunen och Sölvesborgs nattvandrare.

Låter det som något du skulle vilja ta del av och du har några timmar över då och då – tveka inte! Kontakta Bea 0709-70 42 74 för mer info.

ATT NATTVANDRA ÄR ATT BRY SIG.


Var tredje förälder bjuder på alkohol

UNGAS DRICKANDE Var tredje förälder har låtit sin 15-åring smaka på alkohol, visar en ny undersökning. Nu inleds en nationell satsning för att få fler föräldrar att säga nej, skriver folkhälsominister Maria Larsson, Systembolagets vd Magdalena Gerger, rikspolischef Bengt Svenson och folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala.

Sverige ligger långt framme i det alkoholförebyggande arbetet, men ändå dricker ungefär en miljon svenskar så mycket att de riskerar hälsoproblem.

Alkoholvanorna grundläggs ofta i unga år. I en undersökning som publicerades strax före årsskiftet uppger var fjärde elev i grundskolans nionde klass att de någon gång i månaden eller oftare dricker en mängd alkohol som motsvarar minst en flaska vin. Över 40 procent av 15-åringarna uppger att de ibland blir bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar – i vart tredje fall handlar det om mer än att bara smaka ur föräldrarnas glas.

Berusade ungdomar löper ökad risk för att drabbas av skador, olyckor och brott. Forskningen visar att föräldrar som är tydliga med att alkoholdrickande inte är okej i tonåren gör sina barn en stor tjänst.

Mer ”tillåtande” föräldrar, som exempelvis låter sina tonåringar smaka på alkohol, kan däremot bidra till ökat och mer riskfyllt drickande på både kort och lång sikt. Många föräldrar är av allt att döma omedvetna om dessa samband.

I en ny intervjuundersökning, som utförts av Sifo på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, uppger var tredje tillfrågad förälder till en 15-åring att de har låtit sitt barn smaka på alkohol, till exempel i samband med en middag eller högtid.

Den nya undersökningen visar samtidigt att bara sju procent av föräldrarna instämmer i påståendet att ”det är okej att föräldrar bjuder sina barn på alkohol hemma när de går i nionde klass”. Denna minoritet av föräldrarna avviker från majoriteten på ännu ett sätt – merparten tror nämligen att de flesta andra föräldrar också anser att det är okej att bjuda sina 15-åriga barn på alkohol.

Det är viktig kunskap – man kan anta att dessa föräldrar påverkas av ett inbillat grupptryck. Varje tonårsförälder har stött på förhandlingstaktiken ”alla andra får…”. Föräldrar som vet att de flesta tonåringar aldrig bjuds på alkohol i hemmet står väl rustade om den diskussionen kommer.

Det är också viktigt att föräldrar känner ett fortsatt ansvar för sina ungdomar när de går från grundskolan till gymnasiet. Forskningen ger starka belägg för att tonåringar bör avstå från alkohol även under gymnasietiden.

Mot denna bakgrund kommer en kunskapssatsning att riktas till föräldrar med tonårsbarn i hela Sverige under 2010. Länens och kommunernas samordnare av drogfrågor har en nyckelroll i arbetet med att involvera exem pelvis polis, socialtjänst, föräldra föreningar och frivilligorganisationer i informationsarbetet.

En central uppgift är att avskaffa gamla myter – exempelvis föreställningen att en förälder kan hjälpa sin tonåring till ett sundare drickande genom att bjuda på ett glas vin till middagen eller köpa ut öl till skolavslutningen.

Sanningen är att tonåringar som bjuds på eller förses med alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar även utanför hemmet.

Effektiva metoder för skolor som vill mobilisera föräldrar i det alkoholförebyggande arbetet kommer också att framhållas. Grund- och gymnasieskolan har en särställning som mötesplats där alkoholfrågan kan diskuteras och föräldrakontrakt tecknas om att ”vi accepterar inte att våra minderåriga ungdomar dricker alkohol”.

Polisen är en annan nyckelaktör som, inom ramen för sitt uppdrag att förebygga våld i offentliga miljöer, arbetar enligt den så kallade Kronobergsmodellen. Denna går ut på att polisen konsekvent ingriper mot minderåriga som är berusade eller bär på alkohol, tar alkoholen ifrån dem och kontaktar föräldrarna. Polisen ställer också frågor om var alkoholen kommer ifrån, för att kunna spåra langaren.

Det offentliga ungdomsdrickandet har konstaterats minska i de polisområden där Kronobergsmodellen tillämpats systema tiskt och Rikspolisstyrelsen utbil dar just nu fler poliser i metoden.

I regeringens nyligen presenterade proposition om ny alkohollagstiftning skärps reglerna kring det undantag som, under vissa omständigheter, tillåter att personer som inte uppfyllt föreskriven ålder kan bjudas på alkohol. Huvudregeln är alltjämt att det inte ska vara tillåtet att bjuda minderåriga på alkohol; för folköl gäller 18 år och för övriga alkoholdrycker en 20-årsgräns. I motiveringen till lagförslaget konstateras att det behövs en ökad allmän medvetenhet om skälen till den restriktiva hållningen.

Föräldrar vill sina barn väl. Därför tror vi att större kunskaper om föräldrarnas möjligheter att minska de alkoholrelaterade riskerna i tonåren kommer att leda till en positiv förändring. Vår förhoppning är att den minoritet av svenska tonårsföräldrar som idag bjuder sina minderåriga barn på alkohol inom kort ska börja tänka om.

MARIA LARSSON
äldre- och folkhälsominister

MAGDALENA GERGER
vd Systembolaget

BENGT SVENSON
rikspolischef

SARAH WAMALA
generaldirektör, Statens folkhälsoinstitut

Publicerad i Svenska Dagbladet: 7 april 2010, 04.46.


Ny hemsida för ungdomar i familjer med missbruk

För ungdomar i familjer med missbruk finns nu en ny hemsida, www.drugsmart.com. Sidan innehåller fakta om missbruk och beroende samt ungas egna berättelser om egna eller andras erfarenheter. Dessutom erbjuds möjligheter att chatta med experter och självhjälpsövningar.

Länk till Drogsmarts hemsida, klicka här  missbruk i familjen