Skolanförebygger
Statens folkhälsoinstitut fick 2005 i uppdrag av regeringen att förmedla information om hur grundskolans alkohol- och drogförebyggande arbete kan stärkas.

Uppdraget ska bedrivas tillsammans med flera myndigheter och organisationer

Mål för uppdraget

  • Att alla kommuner ska nås av information om värdet av en alkohol- och narkotikapolicy i skolan.
  • Att samtliga skolledare nås av kunskap om värdet av en ny inriktning på alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i skolan.
  • Att kommuner tar ansvar för att stimulera skolor att skapa policies för att främja elevers hälsa och förebygga alkoholskador, drogmissbruk samt andra riskbeteenden.
  • Att olika former av fortbildning i förebyggande arbete görs tillgängliga för lärare och annan skolpersonal.
  • Att framställa och sprida kunskapsunderlag och annat material som är nödvändiga i informations- och utbildningsprocessen.
  • Ni kan gå in på Statens Folhälsoinstitutets hemsida för att läsa mer om uppdarget. Ni hittar en länk till sidan under Länkar!