Folkhälsoinstitutet, tänk långsiktigt
Tänk långsiktigt

Sammanfattning

Tänk långsiktigt!

En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är ett allvarligt hälsoproblem bland barn och ungdomar och därmed ett angeläget område för samhällsinsatser. Det mesta av de resurser som samhället satsar på barn och ungdomar ges i form av ge-nerella insatser. Mödra- och barnhälsovård, förskoleverksamhet, skola, skolhälsovård, skolbarnsomsorg och ungdomsmottagningar är exempel på vanliga verksamheter. Andra samhällsinsatser (till exempel insatser inom socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin) riktas enbart till barn och ungdomar som på olika sätt far illa eller behöver särskilt stöd. Sådana insatser kallas selektiva.

Även om barns och ungdomars psykiska hälsa och goda uppväxtvillkor är högt prioriterade områden är samhällets resurser begränsade. Det är därför viktigt att tillgängliga resurser används så väl som möjligt, det vill säga att man lägger pengarna på insatser som har så bra effekter som möjligt i förhållande till vad de kostar. Syftet med denna rapport är att beskriva vikten av att ha ett sektorsövergripande och långsiktigt perspektiv när man på olika nivåer inom kommuner, landsting och stat ska prioritera mellan insatser som påverkar barns och ungdomars psykiska hälsa.

Barns och ungdomars psykiska hälsa påverkas av såväl individuella egenskaper som av faktorer i uppväxtmiljön. Generella insatser av hög kvalitet kan sannolikt förebygga och minska psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Eftersom de generella insatsernas innehåll, organisation och resurser har betydelse för hur barnen mår påverkar de troligen även omfattningen av de selektiva insatser som en del barn och ungdomar kan komma att behöva under sin uppväxt och längre fram i livet. Det är troligt att det fanns ett samband mellan nedskärningarna inom förskole-verksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan under 1990-talet och den samtidiga ökningen av antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Samtidigt kan detta vara ett tecken på att samverkan mellan till exempel skolan och barn- och ungdomspsykiatrin inte har fungerat tillfredsstäl-lande när det gäller att ge förebyggande stöd till barn efter deras behov utifrån olika kompetenser.

Den internationella litteraturgenomgång som gjorts till rapporten visar att det finns ett visst forskningsstöd för att exempelvis föräldrastöd, personal- och lärartäthet i förskolan och skolan, särskilda pedagogiska insatser samt lärarnas kompetens har betydelse för barns och ungdo-mars skolprestationer och psykiska hälsa. Det bör understrykas att detta inte innebär att man säkert vet att övriga insatser saknar effekt.

Det saknas i stor utsträckning svensk forskning om effekter av gene-rella insatser för barn och ungdomar. Bristen på relevanta studier medför svårigheter när man ska utvärdera olika insatsers samhällsekonomiska konsekvenser. Mot bakgrund av hur stor betydelse de generella verksam-heterna har för barns och ungdomars uppväxtmiljö är det viktigt att kunskapen om deras effekter på barns psykiska hälsa ökar. För att detta ska vara möjligt måste man, förutom att intensifiera forskningen, lokalt satsa på att dokumentera och följa upp de insatser som ges till barn och ungdomar. Detta är ett viktigt metodutvecklingsverktyg och en grund för att utveckla beprövad erfarenhet som kan spridas, diskuteras och jämföras med andra resultat.

I rapporten presenteras en samhällsekonomisk modell där kostnaderna för generella insatser ställs mot insatsernas effekter på barns och ung-domars psykiska hälsa och de samhällsekonomiska vinster som dessa i sin tur ger upphov till. Modellen bygger på ett tänkesätt för priorite-ringar som inte bara tar hänsyn till den berörda huvudmannens kostnader för en viss insats, utan också till hur kostnaderna påverkas i andra sam-hällssektorer och på längre sikt.

För att göra en samhällsekonomisk analys inom detta område behöver man veta vad olika tänkbara insatser kostar och vilka effekter de har på barns och ungdomars psykiska hälsa. Man behöver också veta hur detta påverkar samhällets kostnader för andra insatser på kort och lång sikt. I rapporten ges exempel på vad olika generella insatser för barn och ung-domar kostar. Dessa kostnader jämförs sedan dels med kostnader för olika selektiva insatser för barn och ungdomar, dels med exempel på samhällets kostnader för psykisk ohälsa hos vuxna personer. De beräk-ningar som presenteras ska ses som exempel på en analysmetod och de är inte i första hand avsedda att användas som underlag för jämförelser och val mellan olika tänkbara insatser.

Samhällets kostnader kan bli relativt höga redan på förhållandevis kort sikt om psykiska problem inte förebyggs och motverkas i ett tidigt skede. Kostnaderna för en familjehemsplacering under två år uppgår till knappt 800 000 kronor och för en HVB-placering under totalt ett år till cirka 1,1 miljoner kronor. Om dessa insatser inte visar sig tillräckliga blir kostnaderna ännu högre. I rapporten ges även exempel på vad kostna-derna för psykisk ohälsa kan uppgå till om den kvarstår under vuxenlivet. Om en person utvecklar psykosociala arbetshinder kan samhällskostna-derna uppgå till omkring 2 miljoner kronor under en trettioårsperiod. Även kostnaderna för psykiska sjukdomstillstånd kan vara höga, cirka 7–9 miljoner kronor enligt det exempel som valts. För en enda missbrukare kan samhällets kostnader uppgå till omkring 12–15 miljoner kronor under en trettioårsperiod beroende på hur mycket kostnaderna diskonteras.

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och ungdomar, inte minst mot bakgrund av att de framtida selek-tiva insatser som kan komma att behövas är så kostsamma. Kunskapen är dock inte tillräcklig för att man med säkerhet ska kunna säga att en viss insats innebär en framtida ekonomisk vinst. För att ändå få en upp-fattning kan man räkna ut hur många barn som kan få en viss insats för den kostnad som sparas in om ett enda fall av psykosociala arbetshinder, psykisk sjukdom eller missbruk förebyggs. Om man till exempel före-bygger en enda persons missbruk under vuxenlivet, kan man för samma kostnad ge stödjande utbildning som syftar till att utveckla föräldrarnas kompetens och sätt att bemöta sina barn till cirka 3 400 eller 6 900 barns föräldrar beroende på hur kostnaderna diskonteras. Den här typen av ut-bildningar har visat sig effektiv när det gäller att förebygga utåtriktade psykiska problem hos barn och ungdomar. Det förefaller inte orimligt att man genom en så omfattande utbildningsinsats kan förhindra att minst ett av barnen kommer att leva som missbrukare. Det är vad som krävs för att insatsen ska vara samhällsekonomiskt lönsam på lång sikt.

Samhällsekonomiska analyser behöver kompletteras med en beskrivning av de fördelningseffekter som insatsen leder till. Dessa kan vara av två slag. En del handlar om att beskriva vilka barn som gynnas av insatsen. Är det de barn som är mest angelägna att nå? Den andra delen handlar om att det är viktigt att beskriva var i samhället som olika kostnader och besparingar uppstår. Vissa samhällssektorer och huvudmän kan få högre respektive lägre kostnader som en följd av insatsen, vilket det är viktigt att vara medveten om eftersom det kan påverka aktörernas incitament för att genomföra olika insatser.

I rapporten illustreras detta med ett räkneexempel som tar fasta på att samhällskostnaderna för en person med psykosociala arbetshinder under 30 år är ungefär lika höga som kostnaderna för att minska klasstorleken i grundskolan för 80 barn under ett år. Om man antar att den förebyggande insatsen kan leda till att ett fall av psykosociala arbetshinder förebyggs går samhället som helhet varken med vinst eller förlust på lång sikt. För de enskilda aktörerna ser dock bilden olika ut. Kommunen har kostnader för genomförandet av insatsen som uppgår till drygt en miljon kronor. Dessa kostnader uppvägs i viss mån av att kommunens kostnader för psykosocia-la arbetshinder minskar i framtiden. Kommunen har dock ändå en netto-kostnad på cirka 650 000 kronor. För de övriga aktörerna som påverkas av psykosociala arbetshinder, till exempel försäkringskassan, innebär däremot insatsen en ren intäkt. Ur ett strikt ekonomiskt perspektiv framstår alltså minskad klasstorlek i det här exemplet som en förlust för kommunen medan det finns andra aktörer som har mycket att vinna på insatsen.

Väl fungerande samverkan mellan olika verksamheter och huvudmän kan vara en förutsättning, inte bara för att få ett bra resultat av insatserna, utan också för att insatserna överhuvudtaget ska genomföras. Samverkan är viktig kring såväl insatser för barn som redan har problem som vid utformningen av tidiga generella insatser som ska förebygga psykisk ohälsa.

Bristen på kunskapsunderlag och ett sektorsövergripande perspektiv påverkar det lokala prioriteringsarbetet. En beslutsfattare står ofta inför en avvägning där en närliggande och säker kostnad för en viss insats ställs mot en osäker intäkt någon gång i framtiden – som dessutom kan-ske tillfaller någon annan aktör. Ett långsiktigt perspektiv och samverkan mellan olika huvudmän är därför av stor betydelse för att nå ett bra resultat men också för att samhällets resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt.

De slutsatser som dras i rapporten kan sammanfattas på följande sätt:

  • Samhällets generella insatser för barn och ungdomar i form av exempelvis barnhälsovård, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola utgör en viktig del av uppväxtmiljön och står för huvud-delen av samhällets resurser till barn och ungdomar. De är därför betydelsefulla för den psykiska hälsan.
  • Prioriteringar inom detta område bör grundas på kunskaper om insatsernas effekt på barns och ungdomars psykiska hälsa och samhällsekonomiska konsekvenser. Besparingar inom en sektor kan leda till kostnadsökningar inom en annan. Det är därför viktigt med sektorsövergripande prioriteringar.
  • Det är viktigt både ur ett individ- och ett samhällsekonomiskt per-spektiv att insatser för att förebygga psykisk ohälsa ges tidigt. Exemplen i rapporten visar att ett betydande mänskligt lidande och stora samhällskostnader uppstår på längre sikt om inte psykisk ohälsa förebyggs. Det behövs ett långsiktigt perspektiv vid prioriteringar.
  • Det behövs mer kunskap om olika insatsers effekt på barns och ungdomars psykiska hälsa. Det saknas i stor utsträckning svenska studier om effekter av generella insatser. Forskningen behöver därför utökas inom detta område. Lokala politiker och tjänstemän har en viktig roll både när det gäller att utvärdera de insatser som ges och sedan omsätta kunskapen i det praktiska prioriteringsarbetet.
  • Kunskapen om och användandet av samhällsekonomiska analyser som ett underlag för prioriteringar behöver öka.


Bild på rapporten
Tänk långsiktigt!
PDF (1,4 MB) Omslag
PDF (1 MB) Inlaga
PDF (340 kB) Sammanfattning
Beställning: Materialbutiken

Ladda ner Acrobat Reader

Statens folkhälsoinstitut, Swedish National Institute of Public Health
Phone + 46 (0)8 566 135 00, Fax: +46 (0)8 566 135 05, E-mail info@fhi.se
Olof Palmes gata 17, SE-103 52 Stockholm
Kontor i Östersund: Akademigatan 3, 831 40 Östersund