Visoner
Bromölla kommun ska vara ett samhälle fritt från illegala droger, samt sträva efter att minska den totala konsumtionen av tobak och alkohol.
Alla barn och ungdomar har rätt till en uppväxtmiljö som är fri från tobak-, alkohol-, och andra drogers negativa konsekvenser.

Viktiga utgångspunkter

  • Samverka med andra verksamheter och aktörer som inte finns i den kommunala organisationen för att bredda det förebyggande arbetet.
  • Samverkan mellan olika aktörer som understödjer och förstärker varandra i det förebyggande arbetet.
  • Arbeta med riskfaktorer som lättillgängliga droger, drogpositiva normer, social och ekonomisk ojämlikhet, vantrivsel i skolan, brist på meningsfull fritid och tidig drogdebut.
  • Arbeta med skyddsfaktorer som drogfria miljöer, tydliga gränssättningar från vuxna, föräldrastöd, god skolmiljö, skolutveckling och satsning på fritiden.
  • Social och emotionell förmåga (förstå och sätta ord på känslor, samspel med andra, utveckla den empatiska förmågan, utveckla sin självreflekterande förmåga, hejda destruktiva impulser, hantera konflikter m m ).
  • Kommunen ska tillhandahålla information och kunskap om droger bl. a via kommunens hemsida där man skall kunna få hjälp och stöd.
  • Regelbunden kompetensutveckling.